Team

Sacha Thoma

Michel Thoma

Pascal Thoma

Fredi Thoma

Sergio Nikolic - Singer

Daniela Guyer

Edi Thoma